Evangelie.jouwweb.nl

Wat Jezus wil.

Wanneer je bent gaan geloven dat God, Zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft gestuurd om voor al de verkeerde dingen die wij gedaan hebben, aan het Kruis te gaan en voor ons te sterven zodat God ons kan vergeven en wij weer dicht bij God kunnen komen, dan ben je op de goede weg. Wat God nu nog wil is dat je wanneer je beseft dat je verkeerde dingen hebt gedaan die God verdrietig maken, je er voor gaat kiezen om niet meer op deze manier verder te leven. Maar om te gaan leven zoals God dat wil. Dat je Hem dankbaar bent omdat Hij ons gemaakt en om wat Hij, door Jezus Christus voor jou en mij heeft gedaan. Of je verkeerde dingen hebt gedaan, ontdek je vanzelf wanneer je de Bijbel gaat lezen en door het praten met andere mede-gelovigen die leven zoals God het wil. Het is altijd goed om naar een kerk of pinkstergemeente te gaan en daar een Bijbelstudie te volgen. Ga dan naar een kerk of gemeente waar er gesproken wordt over het Evangelie. God laat aan je weten wat Hij wil dat je samen met Hem verandert in je leven en waar je afstand van moet doen. Deze verkeerde dingen worden zonden genoemd! Je hoeft het niet alleen te doen maar mag Hem altijd om hulp vragen. In ieder geval kan het nooit zo zijn dat je tot de conclusie komt dat je geen verkeerde dingen gezegd, gedacht of gedaan hebt. Want ieder die niet gelooft in God en het Evangelie heeft door niet te geloven al iets verkeerds tegenover God gedaan.
Wanneer je de keuze hebt gemaakt om voor en met God te leven omdat je gelooft wat God, door Jezus voor je heeft gedaan dan ben je bekeerd door God. Zo heet dit met een moeilijk woord. Wanneer jij je ook door God wilt laten bekeren, zeg dan het volgende gebed op. Maar doe dit alleen als je ook weet wat het betekent om bekeerd te zijn. Het betekent namelijk dat je wilt leven zoals God wil dat je leeft. Dit betekent weer dat er veel dingen in je leven gaan veranderen. Laat je hier vooraf goed over informeren door een Christen die ook tot bekering is gekomen en al een tijdje als een Christen leeft.

 

Gebed tot bekering!

Jezus, ik kom tot U, bij U wil ik zijn.
Ik heb verkeerde dingen gedaan en deed u pijn!
Ik zal ze u noemen één voor één.
Ik heb echt berouw, U weet dat ik het meen.
Ik dacht dat ik zonder U kon leven.
Jezus, wilt u mij alsjeblieft voor mijn zonden vergeven?
Door Uw heilige bloed dat U voor mijn zonden hebt laten vloeien,
worden mijn zonden vergeven en maakt U mij rein.
Ik wil zo graag een kind van U zijn.
Ik vergeef wie mij schuldig is omdat U mij heeft vergeven.
Dit is de enige waarop ik samen met U liefdevol kan leven.
U bent heilig en goed en ik dank U voor dit wonder dat U voor mij doet.
Als U wilt, geef ik u mijn hart tot Uw woning.
U bent mijn Redder, Mijn God, Mijn Koning.
Ik bid dit alles in Jezus naam.

Amen.

 

 

Wanneer je nu bekeerd bent tot God, zul je merken dat er dingen in je leven veranderen. Misschien lijkt het soms niet goed maar dat is het wel. God is met je aan het werk en wil je verder met liefde vormen tot een waar kunstwerk! Je kunt het zien als een nu nog ongeslepen steen die na dat deze geslepen is, verandert in een prachtige diamant. Dit gebeurt niet allemaal op de eerste dag na je bekering maar is een proces dat je hele leven duurt. Nadat je bekeerd bent, stort God, Zijn Heilige Geest in je uit. Dit noemen we de God, Jezus en de heilige Geest zijn één! De heilige Geest zal je alles leren en te binnen brengen wat je nodig hebt om te kunnen worden wat God in gedachte heeft voor jou, zoals God je bedoeld heeft.  Je kunt erover lezen in Mattheüs 3:10, Markus 1:8, Lucas 3:16, Johannes 1:33, Johannes 14:15-31,16:5-15, Handelingen 1:5 en Handelingen 11:16. Wanneer dit nog te ingewikkeld voor je is, vraag dan een Christen om hulp! Verder zegt Jezus in Mattheüs 22:34-40 dat het allerbelangrijkste is dat wij in de eerste plaats van God houden en alles en iedereen waar je van houdt komt hierna! Dus God komt altijd op de eerste plaats. Houd van God met heel je hart, je ziel en je verstand. Hierna is het heel erg belangrijk dat je van jezelf houdt of leert te houden.God houdt voor altijd van jou wat er ook gebeurt. Dus waarom zou je dan niet van jezelf houden. Als je niet van jezelf houdt dan zeg je eigenlijk dat God het niet goed heeft gezien toen hij jou perfect heeft geschapen. En dat terwijl Hij geen fouten maakt! Houdt net zoveel van jezelf als van je naasten. Behandel hen goed en zoals je zelf behandeld wilt worden. God wil ook dat wij onze  ouders gehoorzamen en eren. Zo lezen wij in Efeziërs 6:1,2. Waarom? Omdat dat recht is en het God blij maakt en omdat het dan goed met je zal gaan en je lang zult leven op de aarde.

 

In Romeinen 12:14, staat nog een belangrijke regel. Daar staat dat je ook je vijanden mag zegenen. Zegenen betekent dat je iemand al het goede van God toewenst. Maar dat is moeilijk, hoor ik je denken! Dat kan het ook zeker zijn! De eerste stap hierin is het vergeven van de persoon die je onjuist heeft behandeld. Als dit je niet lukt dan kun je God vragen om je hierbij te helpen. Hij zal het zeker doen! Als je ervoor kiest om boos te blijven, te haten of wraak te nemen, dan ontvang je zelf geen zegen van God meer. Dit staat dan tussen jullie in.Vergeet ook jezelf niet te vergeven. Wil het goede voor alle mensen en zegen je vijand! Bovendien zal God ervoor zorgen dat jouw vijand zijn of haar verdiende loon zal krijgen en God bepaald wat dit loon dan zal zijn. Dit kun je lezen in Romeinen 12:19. "Maar" staat er in Romeinen 12:20, als je vijand honger heeft, geef hem te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dit laatste heeft te maken met de liefde van God die in je komt wonen wanneer je tot bekering bent gekomen. Tot bekering komen houdt in dat je het Evangelie gelooft en je voor God wilt gaan leven! Deze liefde zorgt ervoor dat je het goede zal willen doen en dus zelfs je vijand te eten geven en te drinken geven in zijn tijd van nood. Zo help je hem eigenlijk twee keer want je voorziet in zijn nood en doordat je niet reageert zoals mensen zouden doen die boos zijn, haten, of wraak willen nemen, laat je hem of haar kennis maken met de goedheid van God! En doordat je ervoor kiest om zo te handelen, help je God! Dan ben je zijn dienaar! De zegen van God voor jou zal groot zijn! Zo kun je leren om te leren reageren in het tegenovergestelde, naar het goede van God. Met andere woorden: vergeldt geen kwaad met kwaad! Maar reageer uit liefde!

 Het is heel belangrijk om iedere dag te bidden en in je Bijbel te lezen.Voor iedereen die nog niet weet wat bidden betekent zal ik eerst even een uitleg geven. Bidden is hetzelfde als praten met God. Je kunt dit hardop doen als je alleen bent of in jezelf. Waar je jezelf het prettigst bij voelt. Je mag Hem werkelijk alles vertellen. Hij houdt van jou! Het is belangrijk dat je altijd eerlijk bent en een zuiver geweten hebt? Eerlijk zijn en wanneer er niets bij je opkomt waar je vergeving voor moet vragen aan God, vraag Hem dan om het aan jou te laten weten wanneer er wel dingen zijn die je kan veranderen. En je kunt ook Nee zeggen als je denkt dat iets niet van God is of komt. Vraag God of Hij je wil helpen het goede van het kwade te onderscheiden. Waarom is het belangrijk om te bidden en in de Bijbel te lezen? Het is de beste manier om een relatie met God te krijgen. Je leert Hem zo kennen en Hij kan je helpen. Ook gaat je vertrouwen in God hierdoor groeien. Omdat je gaat merken welke grote dingen God kan doen in je leven als je het aan Hem vraagt. God heeft ons de Bijbel gegeven, Zijn Woord, zodat wij Hem leren kennen en leren doen wat Hij wil. Want Hij weet wat goed voor je is omdat Hij, je gemaakt heeft. Erken dus dat God weet wat goed wat goed voor je is. Want Hij weet dat echt en doet het echt! Geloof dat God alles kan en twijfel niet. Door deze twee dingen iedere dag te doen, groei je als het ware naar God toe. Het is één ding om de Bijbel te lezen maar het is ook belangrijk om wat je uit de Bijbel geleerd hebt, ook uit te voeren. Dat is wat God/ Jezus wil! Je kunt ook met meerdere mensen voor hetzelfde bidden. Dit heet dan een éénparig gebed. Dit gebed heeft erg veel kracht! Dit staat ook in Mattheüs 18: 19 en 20 geschreven. Bidt vooral voor anderen want God kent je verlangens al voordat je met Hem bidt en zal voor je zorgen. Je hoeft niet veel of dure woorden te gebruiken maar bidt zoals je bent. Eer en bedank God voor alles in je gebed! Jezus verteld in de Bijbel hoe wij moeten bidden in het nieuwe Testament, Mattheüs 6:5-15. Hieronder volgt een goede variant op rijm:

 

Hemelse Vader, geheiligd wordt Uw naam.
( Heiligen betekent dat je Hem laat weten hoeveel Hij voor je betekent.) 
Uw bent Mijn Koning en Uw wil zal worden gedaan.
( Jezus werd Koning doordat Hij is opgestaan uit de dood en hierdoor onze Koning  is geworden en wij leden van Zijn Koninkrijk. Het gaat er niet om wat wij willen dat er gebeurt maar dat er gebeuren zal wat God wil omdat Hij weet wat goed voor ons is.)
Niet alleen in de hemel maar ook op de aarde.
( God woont in de hemel. Wij willen dat God daar regeert in liefde over ons als mens.)
Geef ons heden ons dagelijks brood.
( Wij bidden hier niet alleen om ons dagelijks brood maar ook om wat God ons leert en geeft.)
Dank U dat u voorziet in onze nood.
En vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven die ons schuldig zijn.
( God vergeeft ons en vergeet de verkeerde dingen die wij hebben gedaan, wanneer wij die tegen Hem vertellen en diepe spijt hebben maar dan moeten we wel eerst ons zelf en anderen vergeven wanneer zij iets gedaan hebben dat ons pijn of verdriet heeft gedaan.)
Want U bent de enige God en van onschatbare waarde.

Want U bent rechtvaardig en rein.
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad.
( Hier vraag je of God ervoor wil zorgen dat er geen verleidingen op je pad komen waardoor je verkeerde dingen kan gaan doen, denken of zeggen)
Dank U, Vader, dat U altijd voor ons klaar staat.
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
( Jezus is onze Koning en alle kracht die wij hebben, hebben wij gekregen van Hem en dat zal eeuwig zo blijven)

 Amen!

Er is ook nog een liedje voor de jonge kinderen en dat gaat zo:
Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag.
Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag.
Opdat je groeien mag, opdat je groeien mag, Glorie, Halleluja.
Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag!

Je kunt het ook nog in het Engels zingen als je wilt. Dan gaat het liedje zo:

Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day
Read your Bible, pray every day, if you want to grow.
If you want to grow, if you want to grow, Glory Halleluja.
Read your Bible, pray every day, if you want to grow.

Zo is het ook erg belangrijk om te studeren uit de Bijbel. Je kunt dit alleen doen maar het beste is toch om naar een kerk of pinkstergemeente te gaan en daar een Bijbelstudie te volgen. Als het goed is geven daar mensen les die zich hierin door God laten leiden. Ga wel naar een kerk of gemeente waar ze het Evangelie van Jezus Christus preken want er zijn tegenwoordig veel mensen die ons het verkeerde leren.

Wanneer je goed voorbereid bent en God je een sterk verlangen geeft om het Evangelie te gaan vertellen aan wie het maar horen wil, dan kun je dit ook gaan vertellen aan de mensen. Het is wel wijs om hiervoor de teksten en beloftes uit de Bijbel voor te gebruiken. Dit noemen we evangeliseren. Maar de beste manier is om te evangeliseren met woord en daad. Dat wil zeggen dat wij ook zelf doen wat wij zeggen.Want als onze woorden niet overéénkomen met hoe wij leven, zullen andere mensen ons niet geloven of er nog voor open staan. In Mattheüs 5: 13-16 staat met moeilijke woorden hetzelfde geschreven. Met het evangeliseren breng je niet alleen de beste boodschap over die er is en ooit zal zijn maar ook jouw eigen ervaring met God! Laat je hart spreken onder leiding van God. Bid hiervoor!

Laat het zorgen aan God over en ga naar Hem voor raad. Nogmaals Hij weet wat goed voor je is en zal je dus geven wat je nodig hebt en meer! In Mattheüs 6:25-34 lezen wij dat God voor ons wil zorgen, kan zorgen en gaat zorgen als wij dit toestaan. Lees dit stuk maar eens goed door! Laat je niet door vele mensen onderwijzen maar ga in de eerste plaats naar God voor raad en inzicht. Veel mensen maken zich zorgen. Maar dat is niet wat God wil! Als je, je toch zorgen maakt, dan kan ik je aanraden om tot God te bidden, het probleem aan Hem te vertellen en het dus uit handen te geven. Vertrouw erop dat God de oplossing zal geven op de beste manier en op de juiste tijd. Wat niet altijd wil zeggen dat dit ook gebeurt wanneer jij denkt dat het tijd is! Piekeren is echt zonde van je tijd! En onnodig. Iedere keer als je weer wilt gaan piekeren, zeg je desnoods hardop: Nee, ik hoef mij geen zorgen te maken want God lost het op! En probeer weer verder te gaan waar je mee bezig was. Herhaal het zo vaak als nodig is en je zult merken dat het je veel rust geeft. Piekeren en je zorgen maken komt omdat wij ons op zo'n moment laten leiden door ons gevoel. Vaak door angst! Uiten van gevoelens is goed maar maak geen beslissingen die gebaseerd zijn op wat je voelt. Zeker niet wanneer je daar door gaat reageren zoals God het niet bedoeld heeft! Het staat geschreven in spreuken 29:11. Ik zal een voorbeeld noemen: je hebt een goede vriend erg goed geholpen en nu heb jij hulp nodig. Je vraagt deze vriend om hulp in de veronderstelling dat hij of zij je wel zal helpen omdat jij deze vriend zo goed geholpen hebt maar hij of zij kan je niet helpen! Nu ben je boos en teleurgesteld en besluit je om hem of haar de volgende keer ook niet meer te helpen! Dit is natuurlijk niet wat God wil dat je doet! Als je, je verdiept had in wat Jezus/God op zo'n moment gedaan zou hebben, dan had je anders gereageerd en niet naar je gevoel. Dit kun je altijd in de Bijbel opzoeken!

Wanneer je het bovenstaande gelezen hebt, zal het je waarschijnlijk opgevallen zijn dat sommigen teksten dikgedrukt en afwijken van de groene kleur tekst. Er zit namelijk twee puzzels verborgen in de tekst! Van deze woorden of teksten zijn de eerste letters onderstreept. Er is een groep met rode tekst en een groep met blauwe tekst. De onderstreepte letters van de rode groep, vormen een woord. Dit woord geeft aan welk cadeau God aan jou gegeven heeft. De onderstreepte letters van de blauwe groep vormen nog een term! Deze term is ook een geweldig cadeau wat wij van God hebben gekregen. Maar de letters staan niet perse in de juiste volgorde. Verzamel de letters van de witte groep en de letters van de blauwe groep en maak de puzzels! Ik ben benieuwd of je eruit komt! Succes en Gods zegen!