Evangelie.jouwweb.nl

Het lichaam van Jezus.

Wanneer je bekeerd bent en een volgeling van Jezus bent geworden, ben je onderdeel geworden van het lichaam van Jezus. Lees Bijbeltekst Romeinen 4,5:
Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

Bijbeltekst 1 Korintiërs 12-31:
Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus, want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt., hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al oor was, waar bleef de reuk? Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild. Indien zij allen één lid vormden, waar bleef het lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig, of ook het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet nodig. Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk, en juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol, en onze minder edele delen, worden met meer eer behandeld, doch onze edele delen hebben dat niet nodig. God heeft het lichaam, zó samengesteld, dat Hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn maar de leden gelijkelijk voor elkaar zouden zorgen. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten? Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen? Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.

Het betekent dat allen die bekeerd zijn tot het evangelie van Jezus, nu allemaal een taak hebben gekregen om te volbrengen zodat wij Jezus kunnen dienen. Deze taak/ gaven ontvangen wij van de Heilige Geest. Iedereen krijgt een persoonlijke taak en deze taak is niet te volbrengen zonder de medewerking van de andere bekeerde volgelingen van Jezus. Met andere woorden: we hebben elkaar nodig en zijn dus allemaal even belangrijk! Jezus is het Hoofd van het Lichaam. Dit betekent dat wij altijd moeten doen en dit doen wij omdat wij dit willen, wat Gods wil is. Dit is echter alleen mogelijk wanneer wij de Heilige Geest ontvangen hebben. Wanneer wij deze niet hebben ontvangen, wordt het een hopeloze strijd! Bijbeltekst Efeziërs 1:10: om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd , dat is Christus samen te vatten.We luisteren niet naar onze wil maar naar Zijn wil. Zijn wil leren we voornamelijk uit de Bijbel. Nu we dit gelezen hebben is het beter te begrijpen waarom het belangrijk is om naar samenkomsten te gaan welke gehouden worden in een kerk of gemeente. Een samenkomst ontstaat waar twee of drie mensen samen komen in Gods naam. Lees Bijbeltekst Matthéus 18:20: Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Waarom dan samenkomen? Omdat wij als één lichaam moeten functioneren en daarvoor moeten wij opgebouwd worden, elkaar vaak zien en met elkaar omgaan, geestelijk groeien, Hem aanbidden en Hem samen dienen en één worden met de andere dierbare leden van Zijn lichaam. Het spreekt voor zich dat samenkomsten daar uitermate voor geschikt zijn! Hoe bereiken wij deze éénheid? Door te zien op Jezus! Door nederig en zachtmoedig te zijn en veel te kunnen verdragen voor boos te worden (lankmoedigheid) en elkaar in liefde te verdragen! Zo lezen wij in Efeziërs 4:1-6: Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid en elkander in liefde te verdragen en u te beijveren de éénheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: één lichaam en één Geest, gelijk ook gij geroepen zijt in de ene hoop der roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

Ben jij al een lid van het lichaam van Jezus?