Evangelie.jouwweb.nl
Welkom bij het Evangelie. » Geestelijke wapenrusting.

Geestelijke wapenrusting.


Wanneer we Bijbeltekst Efeziërs 6:10-20 lezen, wordt ons duidelijk dat God ons wapens gegeven heeft waardoor wij stand kunnen houden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
Dat stelt ons weer gerust. Het is belangrijk om hiervoor te bidden en bovenal om te beseffen wat God ons al gegeven heeft. Het zijn de wapenen van God zelf! Als je goed leest dan lees je dat wij niet te vrezen hebben van vlees en bloed. Hiermee wordt de mens bedoeld! God oordeelt namelijk over de mens en zorgt ervoor dat ieder krijgt wat hij/ zij toekomt. Lees Bijbeltekst Romeinen 2:5:
Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorn en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken; hun die in het goed doen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken,het eeuwige leven; maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam zijn ,wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek, maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God!

In Bijbeltekst Romeinen 12 wordt ons gevraagd om te zegenen wie ons vervolgen. Er wordt ons gevraagd te zegenen en niet om te vervloeken. Je kunt God vragen om je vijand te zegenen. Je vraagt dan al het goede van God voor je vijand. Het klinkt misschien tegenstrijdig maar als we verder lezen in Romeinen 17-21 dan wordt ons duidelijk waarom dit van ons gevraagd wordt.
Vergeldt niemand kwaad met kwaad; heb het goede voor met alle mensen. Houdt zover mogelijk het van u afhangt vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven; Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten, indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

In de laatste zin staat het antwoord! Het is werkelijk de enige juiste weg om de vijand te overwinnen. Ik zal een voorbeeld gebruiken om uit te leggen waarom het de enige goede weg is om de vijand te overwinnen. God heeft het ons al voorgedaan! En alles wat God doet is goed! Amen!
God is goed! Hij zond Zijn enige Zoon Jezus Christus, die zonder zonde was en dus goed is om voor onze zonde, die slecht zijn, aan het Kruis te gaan. Hij stierf, zo goed als Hij is met onze slechte zonden. Dit gaf Jezus, die goed is, toegang tot de eeuwige dood, die slecht is, en kon deze door Zijn goedheid overwinnen. Dit is de reden waarom God, Jezus uit de dood heeft opgewekt. Zodat het goede, het slechte kon overwinnen. Glorieus te overwinnen want een relatie met God en een eeuwig leven werd ons hierdoor gegeven.

Waaruit bestaat de geestelijke wapenrusting?
Uit de Waarheid, gerechtigheid, bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, geloof, heil,(Gods zegen), het zwaard (de Bijbel) en aanhoudend gebed met smeken.

Wat is de Waarheid? Dat is Jezus!
Bijbeltekst Johannes 14:6:
Ik ben de weg,de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij!

Wat is gerechtigheid?
Gerechtigheid betekent dat wij rechtvaardig zijn geworden doordat God, Jezus Christus heeft gezonden, als rechtvaardige om met onze zonden aan het Kruis te gaan zodat onze zonden vernietigd konden worden. Jezus Christus kon doordat Hij rechtvaardig was de zonden die leiden tot de dood en de dood zelf overwinnen. Doordat Hij dit gedaan heeft rn wij dit geloven, zijn wij rechtvaardig geworden. Wij hebben een eeuwig leven gekregen en kunnen een relatie met God beginnen omdat God door Zijn genade ons behouden heeft. Bijbeltekst Romeinen 3:21-30, Romeinen 5, Romeinen 10:4-15.

Wat is bereidvaardigheid van het evangelie des vredes?
Dit betekent dat je vol bent van de heilige Geest en het evangelie wilt verkondigen aan alle mensen. De vrede van God is voor alle mensen. Bijbeltekst Romeinen 5:10:
Wij dan, zijn gerechtvaardigd uit geloof,hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen (in het geloof) tot deze genade,waarin wij staan,en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin roemen wij, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop;en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven-maar misschien heeft iemand nog de moed om voor een goede te sterven. God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. veel meer zullen wij, derhalve, thans door Zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen wij vijanden waren, met God verzoend door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus (Christus), door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

Wat is geloof?
Je gelooft wat God door Jezus Christus voor ons gedaan heeft. En dit geloof geeft zekerheid.
Bijbeltekst Romeinen 8:35-39.

Wat is heil?
Dat is Gods zegen. Al het goede dat van God komt. Het is voor iedereen!
Bijbeltekst Lucas 3:3,4,5:
En hij kwam in de gehele Jordaan streek en predikte de doop der bekering der vergeving van zonden, gelijk geschreven staat in het boek van de profeet Jesaja: de stem van één,die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht Zijn paden. Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden en de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden en alle vlees zal het heil Gods zien.
Bijbeltekst Efeziërs 1:3-14, Efeziërs 2:1-10

En laten wij volhardend zijn in gebed. En wanneer wij hebben gebeden, laat onze gebeden dan vol van dank zijn voor het werk waar God al mee begonnen is!Geestelijke wapenrusting.

Hoe gebruik je de geestelijke wapenrusting eigenlijk?