Evangelie.jouwweb.nl

Bidden.

Jezus vertelt in de Bijbel hoe wij het beste kunnen bidden. Dit staat beschreven in Mattheüs 6:5-15:

Het bidden.
En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God, uw Vader, weet wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Bidt gij dan aldus:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiedde,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons van onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. (Want van U is het koninkrijk,de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.)

Amen!


Bidt met een oprecht hart dat schoon is (vergeven door God van zonde en ongerechtigheid) en wees eerlijk en nederig! Vraag naar Gods wil! Wanneer je klaar bent met het gebed dan eindig je het best met de woorden: in Jezus naam, amen. Omdat wij alleen tot God kunnen komen door Jezus Christus. Dit staat geschreven in Johannes 14:6: Ik ben de weg,de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij! Johannes 16:23:

Voorwaar, voorwaar, indien gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.Tot nog toe hebt gij niets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen. opdat uw blijdschap vervuld zij.

Ook is de kracht van een eenparig gebed erg groot. In Mattheüs 18:20, staat geschreven:
Wederom, Ik zeg U, dat als twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Dit betekent dat wanneer wij samen voor iemand of een situatie bidden, God zeker zal luisteren en wanneer het gebed naar Zijn wil is en wanneer Hij het de juiste tijd acht, dan zal Hij het zeker verhoren. Wanneer u ergens gebed voor nodig hebt, ga dan altijd naar een andere mede-gelovige die leeft naar Gods wil en bidt samen of ga naar een kerk of Gemeente om samen te bidden. Dat de kracht van een eenparig gebed erg groot is, wordt bevestigd wanneer wij Bijbeltekst Mattheüs 18:19 lezen:Wederom, Ik zeg u, dat als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van Mijn Vader, die in de hemelen is.

Als laatste wil ik nog een belangrijke tekst toevoegen. Ik hoorde hem vandaag op Grootnieuwsradio. Er werd gezegd dat als wij bewogen worden door de Heilige Geest en naar deze bewogenheid handelen,wij boven ons uitstijgen en zo God kunnen laten regeren in Zijn Koninkrijk! Dan kun je met recht zeggen dat Gods Koninkrijk gekomen is. Want zodra wij bewogen zijn en hier naar handelen, gebeuren er wonderen Gods! Zo is Jezus als mens geboren en had hij dezelfde macht en kracht als wij. Namelijk de Heilige Geest en zodra Hij bewogen werd met mensen, gebeurden er wonderen. Hij was natuurlijk wel God's Zoon maar is geboren als mensenkind zonder Goddelijk kracht. En wij zijn door God geschapen naar Zijn evenbeeld. Met alles erop en eraan dus! Lees Bijbeltekst Genesis 1:26 en 27 - God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.Lees Bijbeltekst: Lucas 3:21-22, waarin Jezus de Heilige Geest ontvangt.
Wanneer je het nieuwe testament leest, zul je merken dat Jezus hiervoor nog geen wonderen verricht heeft. Zo lezen wij in Bijbeltekst Lucas 5:17:  En er was kracht des Heren, zodat Hij kon genezen. Dan volgen er velen Bijbelteksten waaronder Lucas 4:31-41 Genezingen, Lucas5: 1-25, Lucas 6: 6-11, waarin Jezus begint met het verrichten van wonderen. In Bijbeltekst Lucas 7:13, 14,15 lezen we: En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en zeide tegen haar: Ween niet. En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan- de dragers stonden stil- en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.

Ik wil u uitdagen om nog meer Bijbelteksten te zoeken waarin duidelijk wordt dat zodra Jezus bewogen werd, er vele wonderen Gods geschiedden. En u zult merken hoe groot Zijn kracht is. Dit kan voor ons een grote motivatie zijn om, wanneer wij ons daadwerkelijk uitstrekken naar de mogelijkheid dat God door ons wonderen gaat verrichten, te bidden om bewogenheid en God zal ook door ons heen kunnen werken en Zijn wonderen verrichten.

Hoe ziet jouw gebedsleven eruit?