Evangelie.jouwweb.nl
Welkom bij het Evangelie. » Wie is God? » De Heilige Geest.

De heilige Geest.

We beginnen met Bijbeltekst Johannes 14:15-31:

Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, de de wereld niet kan ontvangen want zij ziet Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten, dat Ik in Mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem:Here, en hoe komt het dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie Mij niet liefheeft bewaart Mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt. Niet veel zal Ïk meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets, maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laten wij vanhier gaan.

Door deze Bijbeltekst weten wij dat God ons de Heilige Geest heeft gegeven zodat deze ons kan leren hoe God wil dat wij handelen en wandelen. Het is de Geest der waarheid. En dat wanneer wij Zijn geboden bewaren, God van ons houdt en Jezus van ons houdt en zich aan ons kenbaar maken, door middel van Zijn woord of m.a.w de Bijbel. Wij kunnen Jezus zelfs zien wanneer wij naar andere Christenen kijken die handelen en wandelen naar Gods wil. Er zal een grote liefde, vrede, rust en kracht zijn bij deze mensen. En hopelijk kunnen wij en anderen dit ook zien wanneer er naar onze handel en wandel gekeken wordt! Dit kan omdat de Vader, Jezus en de Heilige Geest in ons komen wonen. Zij zijn Één!
Bijbeltekst 1 Johannes 7,8,5,6:
Want drie zijn er, die getuigen (in de hemel; de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er; die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed, en de drie zijn tot één.

Wie is het die de wereld overwint, dan wie gelooft,dat Jezus de Zoon van God is? Dit is Hij die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het die getuigt omdat de Geest de waarheid is.

Wat is het werk van de heilige Geest?
Dit kunnen we lezen in Bijbeltekst Johannes 16:5-15:
En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid; het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen maar Indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste der wereld geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen maar gij kunt het thans niet dragen;doch wanneer Hij komt,de Geest der waarheid; want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het Mijne en zal het u verkondigen.

God laat ons echt niet ploeteren, nee, Hij helpt ons om Zijn wil te doen. We kunnen het lezen in de Bijbel of horen uit de mond van anderen die door God gebruikt kunnen worden om tot je te spreken. En Hij leeft in ons! De Heilige Geest laat ons in ons hele wezen voelen wanneer we afwijken van Gods wil. Zo graag wil God dat wij bij Hem blijven. Omdat Hij weet wat goed is voor ons. Ja, God houdt echt van iedereen! Hij houdt niet van onze zonden maar Hij houdt van wel van ons persoonlijk.

Merk je dat de Heilige Geest in je aan het werk is?