Evangelie.jouwweb.nl
Welkom bij het Evangelie. » Wie is God? » Gods wil en weg.

Gods wil en weg.

Als je besloten hebt om God te leren kennen en je ervoor kiest om voortaan verder te gaan met God, dan wil je misschien wel weten hoe je dit kunt doen. Ook dit staat in de Bijbel geschreven. Het beste is om contact te zoeken met christenen of zoek een kerk of Gemeente waar ze het evangelie van Jezus prediken en ga daar een bijbel studie volgen. Allereerst wil God dat wij gaan beseffen dat het leven dat wij voorheen hebben geleefd, niet het leven is dat God aan je wil geven. Hij heeft een veel beter leven voor je. Ook moet je gaan beseffen dat je gezondigd hebt tegenover God en dat God wil dat je hier berouw van hebt en dit aan Hem belijdt. Een moeilijk verhaal, misschien als je nog nooit van deze termen gehoord hebt.
Eerst zal ik uitleggen wat zondigen betekent. Dit zijn dingen die je doet, denkt of zegt die niet in overeenstemming zijn met Gods wil. God heeft de tien geboden aan ons gegeven. Zo heeft hij in het oude testament duidelijk gemaakt wat Zijn wil is.
Bijbeltekst Exodus 20: De tien geboden:

Vereer naast mij geen andere goden.

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Pleeg geen moord.

Pleeg geen overspel.

Steel niet.

Leg over een ander geen valse getuigenis af.

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’


Jezus zegt hierover (in het nieuwe testament) in
Bijbeltekst Mattheüs 22:34-40:
Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.Het tweede, daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Als wij ons hieraan houden, houden wij ons vanzelfsprekend ook aan de tien geboden. Wanneer je dingen gedaan hebt, gedacht of gezegd hebt die tegen de wil van God ingaan, heb je dus gezondigd. Wanneer je hier berouw van hebt, kun je God om vergeving vragen. Hoe doe je dat? Door biddend (met God pratend) vergeving aan God te vragen, te benoemen (belijden) wat de zonden zijn en weet dat God al je zonden vergeeft. Bijbeltekst psalm 130:3-4: Als U Heere! De ongerechtigheden in gedachten houdt, Heere! wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. Bijbeltekst Efeziërs 4:32: Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Bijbeltekst psalm 103:3: die al uw ongerechtigheden vergeeft.

Dit is een belangrijke stap. Daarbij komt dat je weet en erkent dat God zijn enige Zoon: Jezus Christus, ( lees het evangelie in het nieuwe testament), heeft gegeven om voor onze zonden aan het kruis te gaan. Jezus was zonder zonden maar nam al onze zonden op zich zodat onze zonden aan het Kruis vernietigd konden worden. Hierdoor zijn wij vergeven van onze zonden en kunnen wij weer een relatie met God beginnen.Het is heel belangrijk dat je ten volle beseft en GELOOFT dat God dit door Jezus Christus echt voor ons en dus ook voor JOU gedaan heeft. Het is het grootste bewijs van Zijn liefde voor ons allemaal! Als je dit niet gelooft dan zal je geloofsleven slechts een vruchteloos leven zijn. God heeft Zijn enige Zoon voor onze zonden aan het kruis laten gaan (Bijbeltekst Mattheüs 27:33-44) maar Hij heeft Jezus ook weer opgewekt uit de dood ( Bijbeltekst Mattheüs 28) en naar de hemel gezonden (de Hemelvaart in Bijbeltekst Handelingen1). Waarom zou Hij dat gedaan hebben,denk je?

God heeft dit gedaan zodat de dood overwonnen zou zijn door Jezus Christus en wij nadat ons lichaam gestorven is, eeuwig leven konden krijgen in het Koninkrijk der hemelen. Bijbeltekst openbaring 21:3-5:
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volken zijn en God zal bij hen zijn en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Wanneer je God om vergeving hebt gevraagd voor je zonden en het besluit genomen hebt om volgens Zijn wil te gaan leven, dan heb je, je door God laten bekeren! Bekeren betekent dat je afstand gedaan hebt van je zonden. God vraagt ook aan ons om ons te bekeren!  Zie Bijbeltekst Mattheüs 4:17: Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert U, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen.
En in Bijbeltekst Handelingen 2:38 zegt Petrus: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen.
Hier lezen we over twee nieuwe dingen. Dopen en de Heilige Geest. Hierover lees je later meer!

Wandel je op Gods pad?