Evangelie.jouwweb.nl

De doop.

Wat leert de Bijbel ons over de doop? In Bijbeltekst Handelingen 2:38 zegt Petrus: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. We kunnen ons afvragen wat de letterlijke betekenis van het woord dopen is maar ik denk persoonlijk dat de Bijbel ons er meer over leert. Als we de Bijbel pakken en gaan naar Bijbeltekst Lucas 3:15-17, lezen we: Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun hart overlegden of hij misschien de Christus was,antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in Zijn hand om Zijn dorsvloer geheel te zuiveren en het graan in zijn schuur bijeen te brengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.

Wat betekent dit? De doop met water, welke destijds door Johannes werd uitgevoerd was een teken dat de zondaar tot bekering was gekomen. Je getuigt op deze manier van je bekering tot God. De doop met de Heilige Geest en vuur kan je alleen van God ontvangen nadat je bekeert bent tot God en je zonden hebt benoemt aan God. Het vuur staat gelijk aan onuitblusbare liefde voor God. De laatste zin geeft aan dat God alles wat niet van God is, door de heilige Geest, aan het licht zal brengen. Zodat je er samen met God aan kunt werken. De uitkomst is dat er een mens overblijft zoals God deze bedoeld heeft. Hij maakt je volmaakt.MattheĆ¼s 3:13-17:
Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij, Hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb.


Wat betekent dit? Jezus ontving de Heilige Geest nadat hij gedoopt was. Nu vraag je je misschien af waarom Jezus gedoopt moest worden als Hij zonder zonde was. Hij moest gedoopt worden om zo de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Hij had immers Zijn goddelijkheid afgelegd en was mens geworden. Het was de wil vanGod dat Jezus gedoopt zou worden en daarna de heilige Geest zou ontvangen. Zodat na de kruisiging van Jezus voor onze zonden, Zijn opwekking uit de dood waardoor de dood overwonnen is en wij eeuwig kunnen leven en Zijn Hemelvaart, het voor ons mogelijk zou worden dat wij een relatie met God konden hebben en wij net als Jezus gebruik kunnen maken van de gaven van de Heilige Geest. Zodat de heilige Geest ons kan leren hoe God wil dat wij handelen en wandelen.Dit wordt bedoeld wanneer Jezus zegt: want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Het was en is een belangrijk onderdeel van Gods plan met ons.Ben jij al gedoopt uit vrije wil?