Evangelie.jouwweb.nl

Wie is God?                                                                                                   English translation.
Wie is God? Wil je Hem leren kennen? Pak je Bijbel en ga samen met mij op ontdekkingreis! Om Hem
echt te leren kennen is het nodig om een echte relatie met God op te bouwen. Om een relatie met God te krijgen is het belangrijk om tot Hem te praten en naar Hem te luisteren (bidden) en dagelijks de Bijbel, het Woord van God te lezen. Zo leren wij Gods wil en weg. Het is ook belangrijk om een Gemeente of kerk te zoeken waar het evangelie gepredikt wordt en daar heen te gaan. Op pagina Het lichaam van Jezus wordt uitgelegd waarom dit zo belangrijk is. Er wordt nog steeds gewerkt aan deze pagina omdat Gods grootheid eigenlijk voor een mens niet te vatten is. Misschien vindt je het leuk om tijdens onze ontdekkingsreis mee te zoeken in je Bijbel en wanneer je een tekst gevonden heeft, welke nog niet aan deze pagina is toegevoegd, deze in te zenden naar ons e-mail adres? Als dit leuk lijkt, klikt u op de link onderaan de pagina. Wanneer je op de gelinkte Bijbelteksten klikt op deze pagina, kom je prachtige kunstwerken tegen, gemaakt door Janny Kleijn. Voor iedereen die meer van haar werk wil zien, heb ik onder aan de pagina een link geplaatst. Ik hoop dat je er van zult genieten en eén ding is zeker!
God houdt van iedereen!

Bijbeltekst 1 Johannes 7,8,5,6:
Want drie zijn er, die getuigen (in de hemel; de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie
zijn één. En drie zijn er; die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed, en de drie zijn
tot één.

Bijbeltekst 1 Johannes 5,6:
Wie is het die de wereld overwint, dan wie gelooft,dat Jezus de Zoon van God is? Dit is Hij die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het die getuigt omdat de Geest de waarheid is.

Bijbeltekst:Genesis 1,2:
Hij is de schepper van hemel en al wat daarin is, de aarde, flora, fauna en de mens.

Bijbeltekst psalm 3:4:
Hij is een schild dat je dekt,heft je hoofd op en is je eer.

Bijbeltekst psalm 4:2:
Gerechtigheid en maakt ruimte in benauwdheid.

Bijbeltekst psalm 4:9:
Hij doet je veilig wonen.

Bijbeltekst psalm 5:5:
Geen boze vertoeft bij Hem.

Bijbeltekst psalm 5:8:
Goedertierenheid voor hen die op Hem vertrouwen.

Bijbeltekst psalm 5:12,psalm 12:6, psalm 18:31:
Hij beschermt,redt en bevrijdt uit alle verschrikkingen.

Bijbeltekst psalm 17:7,psalm 18:3:
Verlost hen die voor tegenstanders schuilen bij Zijn rechterhand (Jezus).

Bijbeltekst psalm 18:40:
Hij doet onder u bukken die tegen u opstaan.

Bijbeltekst psalm 18:41:
Hij laat de vijanden u de rug toe keren.

Bijbeltekst psalm 25:15:
Hij voert je voeten uit het net.

Bijbeltekst psalm 5:13:
Zegent de rechtvaardige en omgeeft de rechtvaardige met welbehagen als met een schild.

Bijbeltekst psalm 6:10, Mattheüs 6:33:
Beantwoordt gebed.

Bijbeltekst psalm 7:10:Toetst hart en nieren.

Bijbeltekst psalm 7:11:
Verlost de oprechte van hart.

Bijbeltekst psalm 7:12:
Rechtvaardige rechter.

Bijbeltekst psalm 8:2:
Toont Zijn majesteit aan de hemel.

Bijbeltekst psalm 8:3:
Grondvest sterkte.

Bijbeltekst psalm 9:9:
Oordeelt de wereld in gerechtigheid en richt natiën in rechtmatigheid.

Bijbeltekst psalm 9:10:
Hij is een burcht voor de verdrukte en een burcht voor tijden van nood.

Bijbeltekst psalm 9:11:
Voor wie Hem zoeken, verlaat Hij nooit!

Bijbeltekst psalm 9:14:
Hij heft op uit de poorten des doods.

Bijbeltekst psalm 16:14:
Hij helpt de wees en Hij doet recht aan de wees en de verdrukte.

Bijbeltekst psalm18:26:
Hij is getrouw aan de getrouwe en Hij is onberispelijk tegen de onberispelijke.

Bijbeltekst psalm 18:27:
Hij is rein tegen de reine.

Bijbeltekst psalm 18:31:
Zijn weg is volmaakt.

Bijbeltekst psalm 18:33:
Hij omgordt je met kracht en maakt je weg effen.

Bijbeltekst psalm 18:34:
Hij maakt je voeten als van een hinde en doet je op hoogten staan.

Bijbeltekst psalm 18:35:
Hij oefent je handen ten strijde zodat je armen een koperen boog spannen.

Bijbeltekst psalm 18:36:
Hij geeft je het schild Zijns heil (zegen) en Zijn rechterhand (Jezus) ondersteunt je.

Bijbeltekst psalm 18:38:
Zijn neerbuigende goedheid maakt groot.

Bijbeltekst psalm18:47:
Hij leeft! Hij geeft leven, lengte van dagen voor altoos en immer.

Bijbeltekst psalm 19, Deuteronomium 30:11-14,Johannes 14:15-31.
Zijn bevelen zijn waarachtig en verheugen het hart. Zijn gebod is louter en verlicht de ogen.

Bijbeltekst psalm 19:10:
Zijn verordeningen zijn waarheid en waarheid en rechtvaardig.

Bijbeltekst psalm 19:8:
Zijn wet is volmaakt en verkwikt de ziel.

Bijbeltekst spreuken:
Zijn getuigenis schenkt wijsheid aan de onverstandige.

Bijbeltekst psalm 20:5,6:
Hij geeft naar uw hart en doet al uw plannen in vervulling gaan.

Bijbeltekst psalm 22:25:
Hij hoort het roepen van de ellende van de ellendige en verbergt Zijn Aangezicht niet voor hen.

Bijbeltekst psalm 22:27:
Hij geeft de ootmoedigen eten opdat zij verzadigt worden.

Bijbeltekst 22:29:
Hij is de heerser van alle volken en Koning van het Koninkrijk.

Bijbeltekst psalm 23:
Hij is onze Herder.

Bijbeltekst Matteüs 5:
Hij vertroost die treuren. Zij zijn zalig.
Hij geeft het Koninkrijk aan die arm van geest zijn. Zij zijn zalig.
De zachtmoedigen doet hij de aarde beërven. Zij zijn zalig.
Hij verzadigt aan wie naar gerechtigheid hongeren en dorsten. Zij zijn zalig.
Hij is barmhartig voor wie barmhartig zijn. Zij zijn zalig.
Hij laat zich zien aan wie rein is van hart. Zij zijn zalig.
De vredestichters zullen kinderen Gods genoemd worden. Zij zijn zalig.
Het Koninkrijk der hemelen geeft Hij aan hen die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Zij zijn zalig.

Bijbeltekst psalm 24:8,11:
God is sterk en geweldig in de strijd.

Bijbeltekst psalm 25:3:
Hij beschaamd niet die Hem verwachten.

Bijbeltekst psalm 25:6:
Hij bewijst gunsten van eeuwigheid.

Bijbeltekst psalm 25:8:
Hij is goed en waarachtig en onderwijst zondaren (zij die niet handelen naar Gods wil omdat zij Hem niet kennen of willen kennen) aangaande de weg.

Bijbeltekst psalm 25:9:
Ootmoedigen doet hij wandelen in recht en leert hen Zijn weg.

Bijbeltekst psalm 31:4:
Hij is als een steenrots en vesting en om Zijn naam wil, zal Hij u voeren en leiden.

Bijbeltekst psalm 25:10:
Alle paden van de Heer zijn goedertierenheid en trouw voor wie Zijn verbond en getuigenissen bewaren.

Bijbeltekst psalm 25:14:
Zijn vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt hij aan Hen bekend. Wie Hem vreest, wordt door Hem onderwezen aangaande die hij moet kiezen en zal in voorspoed vertoeven en zijn nageslacht zal het land beërven.

Bijbeltekst psalm 27:1:
Hij is je licht, heil en levensveste.

Bijbeltekst psalm 29:11:
Hij verleent zijn volk sterkte en zegent het met vrede.

Bijbeltekst 1 Petrus 2:24, psalm 30:3, de genezingen in het nieuwe testament.
Hij geneest.

Bijbeltekst psalm 30:4:
Hij doet opkomen uit het dodenrijk.

Bijbeltekst psalm 68:21:
Bij Hem zijn uitkomsten tegen de dood.

Bijbeltekst Johannes 3:16, Matteüs 25,26,27,28.
Hij had de wereld zo lief dat Hij, Zijn enige Zoon, (Christus Jezus) heeft gegeven
opdat iedereen die in Hem gelooft,niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.


Bijbeltekst Jesaja 9:5, Mattheüs 1:18-25:
Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,en de heerschappij is op Zijn schouder en men noemt Zijn naam: Wonderlijke Raadsman, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Bijbeltekst psalm 30:12:
Hij veranderd rouwklacht in een reidans. Hij maakt je rouwkleed los en omgord je met vreugde opdat je ziel, God zou psalmzingen en nimmer verstommen.

Bijbeltekst psalm 34:19:
Hij is nabij de gebrokenen van hart en verlost de verslagenen van geest.

Bijbeltekst psalm 31:21:
Hij verbergt hen die Hem vrezen in het verborgene van Zijn aanschijn voor de samenscholing van mensen; Hij bergt hen in een hut voor het getwist der tongen.

Bijbeltekst psalm 29:4,5:
Zijn stem is vol kracht, vol glorie en breekt ceders.

Bijbeltekst psalm 36:9:
Hij drenkt de mensenkinderen met de stroom van Zijn liefelijkheden. Want bij Hem is de bron des levens. In Zijn licht zien wij het Licht.

Bijbeltekst psalm 40:6:
Hij heeft talrijk gemaakt; Zijn wonderen en Zijn gedachten jegens ons!

Bijbeltekst psalm 41: 2,3,4:
Hij zal uitkomst geven ten dage des onheils aan wie acht slaat op de geringe; de Here zal hem behoeden en hem in het leven behouden; hij zal geprezen worden op de aarde; aan de lust van zijn vijanden wordt hij/zij niet prijsgegeven; Hij steunt hem op het ziekbed; in zijn ziekte verandert Hij, zijn gehele legerstede.

Bijbeltekst psalm 47:5:
Hij heeft ons erfdeel voor ons uitgekozen.

Bijbeltekst psalm 52:3:
Zijn goedertierenheid duurt de hele dag en nacht.

Bijbeltekst psalm 55:23, Mattheüs 6:25-34:
Werp uw zorgen op de Here en Hij zal voor u zorgen.

Bijbeltekst psalm 62:13:
Hij vergeldt ieder naar zijn werk.

Bijbeltekst psalm 65:5:
Hij verzadigt ons met het goede van Zijn huis, het heilige van Zijn tempel.

Bijbeltekst psalm 66:10:
Hij loutert ons.

Bijbeltekst psalm 68:6:
Hij is Vader der wezen en rechter der weduwen.

Bijbeltekst 68:7:
Hij doet eenzamen in een huisgezin wonen en leidt gevangenen uit in voorspoed.

Bijbeltekst psalm 68:20,21:
Hij draagt ons dag aan dag en is een God van uitreddingen.

Bijbeltekst psalm 72::18:
Hij doet alleen wonderen.

Bijbeltekst psalm 72:14:
van druk en geweld bevrijdt Hij het leven van de arme en de geringe; hun bloed is kostbaar in Zijn oog.

Bijbeltekst psalm 72:12,13:
Hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft; hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen der armen verlossen.

Bijbeltekst Mattheüs 4:
Hij laat zich niet verzoeken maar gebruikt de Bijbel ( Zijn woord) om de verzoeker te weerstaan en te overwinnen.

Bijbeltekst psalm 91:11,12,13:
Hij geeft aan Zijn engelen opdracht aangaande u en zij zullen u op handen dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Bijbeltekst psalm 12:8:
Hij laat al Zijn beloften in vervulling gaan.


Bijbeltekst psalm 12:8:
Hij geeft ons een geestelijke wapenrusting waarmee we kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.


http://jannysfotonieuws.blogspot.com/
http://www.nieuwsuitdepolder.nl/